KHOÁNG TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT

KHOÁNG TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT

THÀNH PHẦN

STT THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG STT THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG
1 K 77.661 – 86.628 mg/kg 12 Vitamin A 635.404 – 743.162 UI/kg
2 Na 2.8143.150 mg/kg 13 Vitamin D3 980.096 – 1.146.311 UI/kg
3 Ca 41.799 46.625 mg/kg 14 Vitamin B1 8.633 – 10.096 mg/kg
4 P 18.65620.800 mg/kg 15 Vitamin B6 6.434 – 7.525 mg/kg
5 Mg 132.913 148.259 mg/kg 16 Vitamin B12 55.544 – 64.963mcg/kg
6 Fe 6.0266.730 mg/kg 17 Vitamin C 25.448 – 29.764 mg/kg
7 Al 1.444 1.622 mg/kg 18 Vitamin E 9.975 – 11.666 mg/kg
8 Cu 2.635 2.938 mg/kg 19 Inositol 44.236 – 51.737 mg/kg
9 Zn 3.512 3.922 mg/kg 20 Lysine 44.411 – 51.942 mg/kg
10 Mn 6.543 –  7.298 mg/kg 21 Methionine 32.945 – 38.533 mg/kg
11 Choline 187.178 – 209.673 mg/kg 22 Sorbitol 4.276 – 5.001 mg/kg

CÔNG DỤNG

Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm số 4924/TCTS-TTKN (cấp ngày 28/12/2018)

X